Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Nábytek za hubičku umístěného na webovém rozhraní www.nabytekzahubicku.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

společností Nábytek za hubičku s.r.o., se sídlem Petra Jilemnického 384/2a, 679 04 Adamov

IČ: 13981056,

DIČ: CZ13981056

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11214

Adresa pro doručování: Nábytek za hubičku s.r.o., Petra Jilemnického 384/2a, 679 04 Adamov

Telefonní číslo: +420 777 955 566

Kontaktní e-mail: obchod@nabytekzahubicku.cz

jako Prodávajícím

a vámi jako Kupujícím

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazujete toto zboží převzít (buď osobním odběrem nebo od dopravce) a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů bude vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabývá Kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.

 

Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?

Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

 

Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že je Kupující spotřebitelem, tj. pokud je fyzickou osobou a zboží kupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Kupujícího ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. V tomto případě Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

 

Jaká má Kupující jako spotřebitel zvláštní práva?

 • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);
 • nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy.

Čím se řídí právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím?

 

Právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím;
 • Reklamačním řádem;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím ze strany Prodávajícího;

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud je Kupující spotřebitelem).

Pokud se adresa bydliště nebo sídlo Kupujícího nachází mimo Českou republiku nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, bere Kupující na vědomí, že se smluvní vztah řídí českým právem. Pokud je Kupujícím spotřebitelem a právní řád státu jeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Kupujícímu v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

 

Jak vyjádří Kupující souhlas s obchodními podmínkami?

Souhlas s obchodními podmínkami Kupující vyjadřuje zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že je s těmito obchodními podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti Kupujícího se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

KUPNÍ SMLOUVA

 

Jak je kupní smlouva uzavírána?

 

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Případné slevy z ceny zboží se odečítají z doporučených maloobchodních cen. Prezentace zboží je informativního charakteru a nejedná se o návrh Prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby Kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky ze strany Prodávajícího.

 

Jak podat objednávku?

 

Objednávku může Kupující podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní Prodávající umožňuje.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (dodací a případně fakturační).

Před odesláním objednávky má Kupující možnost zkontrolovat zadané údaje, po stisknutí tlačítka „odeslat objednávku“ bude již objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považuje Prodávající za správné a úplné. O jejich změně, pokud bude nutná, Kupující neprodleně Prodávajícího informuje telefonicky či e-mailem.

Prodávající informuje Kupujícího o přijetí objednávky. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud bude mít Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může kontaktovat Kupujícího za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku může Prodávající odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí jako by nebyla podána.

 

 Kdy je smlouva uzavřena?

 

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. Přijetí objednávky bude Kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy Kupující uhradí celou kupní cenu nebo převezme objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno) nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

 

Je možno již odeslanou objednávku zrušit?

 

Objednávku, kterou Prodávající dosud nepřijal (tzn. Kupujícímu nebylo zasláno přijetí objednávky ze strany Prodávajícího podle článku 3 těchto obchodních podmínek), může Kupující zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti se smlouvou vynaložil.

 

 Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

 

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

Zobrazené procentní slevy jsou počítány z cen doporučených dodavatelem.

V případě, že na straně Prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo Kupujícímu zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si Prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně musí Prodávající Kupujícího na tuto skutečnost upozornit. Pokud dosud nedošlo k přijetí objednávky, není Prodávající povinen smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím ze strany Prodávajícího, podle článku 3 těchto obchodních podmínek.

 

Má Kupující možnost získat smlouvu v textové podobě?

 

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, objednávka Kupujícího a její přijetí ze strany Prodávajícího. Celá smlouva může být Kupujícímu zaslána e-mailem nebo na žádost Kupujícího vytištěná poštou. Při zasílání poštou může Prodávající požádat Kupujícího o úhradu nákladů s tím spojených.

 

Pokud něčemu ve smlouvě Kupující nerozumí?

 

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě může Kupující kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu Prodávajícího. Ten poskytneme veškeré potřebné informace.

 

V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

 

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně Prodávající a Kupující dohodnou na jiném jazyce.

 

Je smlouva někde uložena?

 

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivuje Prodávající v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám. Na vyžádání je možno Kupujícímu smlouvu zaslat.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Jaké způsoby platby Prodávající přijímá?

 

Kupní cenu může Kupující uhradit následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo platební kartou při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
 • bezhotovostně před dodáním zboží on-line platební kartou;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny k platbě budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky)

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

 

Kdy nastane splatnost kupní ceny?

 

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky.  Závazek Kupujícího uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

 

V jaké měně lze objednávku platit?

 

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

 

Kdy může Prodávající požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

 

Zálohu na kupní cenu může Prodávající požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč.

Dále je Prodávající oprávněn požádat Kupujícího o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

 

DODACÍ PODMÍNKY

 

Jak Prodávající odeslílá zboží?

 

Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží může Kupující zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolí, může ho určit Prodávající. 

 

Jaké jsou náklady na dodání zboží?

 

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

 

Kdy bude zboží dodáno?

 

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla Prodávající expeduje do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, expeduje Prodávající, jakmile je to možné. O přesném datu bude Prodávající Kupujícího informovat. V období před vánočními svátky se dodací lhůta může prodloužit v závislosti na vytíženosti expedičního skladu a možnostech dopravce.

U zboží označeného jako "dekorace" se může dodací lhůta prodloužit v závislosti na možnostech dodavatele. Kupující musí být o tomto prodloužení Prodávajícím informován mailem nebo telefonicky.

Zboží z kategorie "ratan" má zpravidla dodací lhůtu do 14ti dnů a v závislosti na vytíženosti expedičního skladu.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je zboží doručeno Kupujícímu. Pokud Kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího, ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. 

 

Jak postupovat při převzetí zboží?

 

Při převzetí zboží se Kupujícímu doporučuje zkontrolovat neporušenost obalu zboží. Pokud Kupující zjistí nedostatky, neprodleně informuje dopravce i Prodávajícího. Pokud Kupující odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy vznikla Kupujícímu povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil), přechází na Kupujícího odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 

Co se stane v případě, že zboží Kupující nepřevezme?

 

Pokud je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že Kupující zboží bezdůvodně nepřevezme, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále má Prodávající v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

 

 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Jak může Kupující od smlouvy odstoupit?

 

Od kupní smlouvy může Kupující odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je nutno zaslat na doručovací adresu nebo e-mail Prodávajícího. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení bude Prodávajícím bez zbytečného odkladu potvrzeno.

Odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě 14ti dnů nemusí Kupující nijak zdůvodňovat.

 

Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

 

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li Kupujícímu společně se zbožím poskytnut se souhlasem Kupujícího dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek Kupující zašle zpět společně s vraceným zbožím.

 

Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

 

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu.

 

Jakým způsobem vrátí Kupující Prodávajícímu zboží?

 

Kupující při odstoupení od smlouvy do 14ti dnů je povinen Prodávajícímu zboží vrátit na doručovací adresu Prodávajícho nebo na adresu sídla Prodávajícho. Zboží nelze zasílat na dobírku. Zboží zaslané na dobírku Prodávající nepřevezme a není povinen převzít.

K vrácenému zboží je doporučeno přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (vyplněný formulář odkaz nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření Kupující uvede adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

 

Kdy dostane Kupující zpět své peníze?

 

Veškeré přijaté peněžní prostředky Prodávající vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující musí vzít na vědomí, že Prodávající není povinen vrátit Vám peníze dřív než Kupující vrátí zboží nebo prokáže, že zboží na adresu Prodávajícího odeslal.

Vedle kupní ceny má Kupující i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží ke Kupujícímu. Jestliže Kupující zvolí jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízí Prodávající, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Kupujícímu Prodávající vrátí:

 • stejným způsobem, jakým byly přijaty nebo;
 • způsobem, jaký budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů může Prodávající peníze vždy vrátit i zasláním na bankovní účet sdělený Kupujícím nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (a to v případě, kdy Prodávajícímu Kupující do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádné jiné číslo bankovního účtu nesdělí). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovuje Kupující svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Kupujícímu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na adresu Prodávajícího hradí Kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Kdy může od kupní smlouvy odstoupit Prodávající?

 

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží;
 • zboží z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat (především proto, že se zboží již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.);
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat odstoupení od smlouvy. Odstoupení je vůči Kupujícímu účinné okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno.

Pokud Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí Prodávající Kupujícímu přijatou částku bezhotovostně na účet, který Kupující Prodávajícímu pro tento účel sdělí nebo ze kterého Kupující provedl úhradu. Peníze Prodávající Kupujícímu vrátí do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění bude Prodávající postupovat v souladu s Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se Kupujícímu doporučuje důkladně se seznámit s Reklamačním řádem, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a ke spokojenosti Kupujícího.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Jaká oprávnění má Prodávající k výkonu obchodní činnosti a kdo Prodávajícího při této činnosti kontroluje?

 

K prodeji zboží je Prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

 

Jak Prodávající vyřizuje stížnosti?

 

Případné stížnosti Prodávající vyřizuje prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se Kupující může obrátit na subjekty uvedené v článku 1. Ve vztahu k zákazníkům není Prodávající vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové nedodržuje.

 

Jaká má Kupující práva při vzniku spotřebitelského sporu?

 

Jste-li Kupující spotřebitel a vznikne-li mezi Kupujícím a Prodávajícím spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má Kupující právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující u Prodávajícího poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

 

Co by měl ještě Kupující vědět?

 

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradí Kupující. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak veškerá korespondence související se smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Ze strany Prodávajícího bude Kupujícímu doručována korespondence na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu Kupujícího.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

 

 

©2022-2024 Vytvořila reklamní agentura kangaroo.cz

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem e-shopu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z nákupu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.