Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu (pokud tuto možnost označí nebo pokud její označení není možné, tak ji výslovně nevyloučí). Souhlas nebo jeho odepření se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 3. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Stisknutím tlačítka ODESLAT OBJEDNÁVKU v nákupním košíku objednávky kupující potvrzuje svůj souhlas s OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI a s poskytnutím výše uvedených údajů z této objednávky za účelem jejího vyřízení po stránce realizace e-shopem, účetní, dopravní a IT firmou, výrobcem či velkoskladem, a to vždy za dodržení ochrany osobních údajů dodržením podmínek GDPR. Náhodně můžete být osloveni vyhledávačem HEUREKA s prosbou o hodnocení, na které nemusíte reagovat. Nikdy nebudou údaje poskytnuty třetím stranám pro reklamní účely. Vymazání osobních údajů do 3 dnů po realizaci objednávky lze vyžádat v poznámce.

 1. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 1. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.
 3. Potvrzení dle čl. 13 nařízení GDPR
  Prodávající je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uvedeném v této smlouvě včetně citlivých a jiných osobních údajů zpřístupněných zákazníkem v průběhu plnění této smlouvy, a to pro účely:
  (1) plnění této smlouvy,
  (2) zasílání obchodních sdělení v souladu s příslušnými předpisy,
  (3) plnění navazujících smluv, zejména smluv v rámci společnosti Prodávajícího,
  (4) plnění dalších zákonných povinností navazující na tuto smlouvu a její plnění a/nebo
  (5) ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením a tyto osobní údaje bude dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po dobu trvání účelu a v souladu se zákonem o ukládání účetních dokladů. Prodávající poučil Kupujícího o jeho právech na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo přenositelnost, právu vznést námitku proti zpracování, to vše dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679 a o právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).
 4. Dotazníky HEUREKA na kvalitu e-shopu
  Spokojenost Kupujícího s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop nabytekzahubicku.cz zapojen. Dotazníky jsou zasílány pokaždé, když u na e-shopu Kupující nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítne zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využívá Prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může Prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu Kupujícího.

 

 

©2022-2024 Vytvořila reklamní agentura kangaroo.cz

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem e-shopu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z nákupu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.